XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2019/2020 rozgrywana jest XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały rozegrane 18 października 2019 r. w całkowicie nowej formule na platformie internetowej. Nowe zasady zostały opisane w "Regulaminie XLVI OWT" oraz "Terminarzu i opisie przeprowadzenia zawodów XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej".

Do udziału w XLVI edycji OWT przystąpiło 3 797 uczniów z 290 szkół ponadpodstawowych.
Platforma, na której rozegrano etap szkolny zawierała algorytm sprawdzający, co wyeliminowało sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów. Uzyskane wyniki stały się podstawą kwalifikacji do zawodów II stopnia, przy zachowaniu zasady iż kryterium minimalnym jest 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.

Zawody II stopnia odbędą się w środę, 8 stycznia 2020 r.

 

W sprawach związanych z XLVI Olimpiadą Wiedzy Technicznej proszę o kontakt z:

Januszem Kowalskim
22 250 22 25
janusz.kowalski@not.org.pl

Jagną Piwowarską
22 250 22 12
jagna.piwowarska@not.org.pl

Anną Kowalską
22 250 22 19
anna.kowalska@not.org.pl