OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

PATRONAT HONOROWY:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ PLATFORMA KONKURSOWA

XVLI Olimpiada Wiedzy Technicznej

Zawody I stopnia (szkolne) zostaną rozegrane w piątek 18 października br. Będą one rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej! Szczegóły w "Regulaminie XLVI OWT" oraz "Terminarzu i opisie przeprowadzenia zawodów XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej".

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).

 

Trwają przygotowania do XVLI OWT, która będzie rozegrana w roku szkolnym 2019/2020.
Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się 10 września br. podczas posiedzenia nowego Komitetu Głównego OWT.

Zawody I stopnia (szkolne) zostaną rozegrane w piątek 18 października br.

Będą one rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej!
Do szkół, które przystąpią do XLVI OWT, zestaw testów zostanie przesłany wraz z instrukcją dalszego działania.

Platforma zawierać będzie także algorytm sprawdzający, co wyeliminuje sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów po zawodach. Uzyskane w ten sposób wyniki będą podstawą do kwalifikacji do zawodów II stopnia, czyli określenia przez Komitet Okręgowy OWT progu kwalifikującego, przy zachowaniu zasady iż kryterium minimalnym jest 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania. 

 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

 

W sprawach związanych z XVLI Olimpiadą Wiedzy Technicznej proszę o kontakt z:

Januszem Kowalskim
22 250 22 23
janusz.kowalski@not.org.pl

Jagną Piwowarską
22 250 22 12
jagna.piwowarska@not.org.pl

Anną Kowalską
22 250 22 19
anna.kowalska@not.org.pl