L Olimpiada Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce (OWT-IWE)

Od roku szkolnego 2022/2023 turnieje i olimpiady tematyczne są organizowane w nowych dziedzinach wpisujących się w 32 branże. Jednocześnie Ministerstwo Eudkacji i Nauki wprowadziło zasadę, że jeden turniej tematyczny lub jedna olimpiada tematyczna mogą być organizowane w zakresie tyko jednej dziedziny.

Spowodowało to konieczność zmiany zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz jej nazwy.

W roku szkolnym 2023/2024 będzie rozgrywana L Olimpiada Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce.

Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125 z późn. zm.).

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

W sprawach związanych z L Olimpiadą Wiedzy Technicznej- Inżynieria w Elektroenergetyce proszę o kontakt z koordynatorem

Regulamin oraz Program Olimpiady zostaną zamieszczone wkrótce umieszczone w zakładce dokumenty.

Anna Kowalska
785 870 469
anna.kowalska@not.org.pl